رينو كادجار

logo brand رينو كادجار

Signature/ P4/ 2022

مواصفات السيارة

130 حصان 1200 سي سي - تربو 205 نيوتن متر أوتوماتيك
رينو كادجار

logo brand رينو كادجار

Intense/ P3/ 2022

مواصفات السيارة

130 حصان 1200 سي سي - تربو 205 نيوتن متر أوتوماتيك
رينو كادجار

logo brand رينو كادجار

Dynamic/ P2/ 2022

مواصفات السيارة

130 حصان 1200 سي سي - تربو 205 نيوتن متر أوتوماتيك
رينو كادجار

logo brand رينو كادجار

Vision/ P1/ 2022

مواصفات السيارة

130 حصان 1200 سي سي - تربو 205 نيوتن متر أوتوماتيك
رينو كادجار 2021

logo brand رينو كادجار 2021

SUV/ Signature /2021

مواصفات السيارة

130 حصان 1197 سي سي 205 نيوتن أوتوماتيك
رينو كادجار E3

logo brand رينو كادجار E3

SUV/ Signature

مواصفات السيارة

130 حصان 1197 سي سي 205 نيوتن أوتوماتيك
رينو كادجار 2021

logo brand رينو كادجار 2021

SUV/ Dynamic /2021

مواصفات السيارة

130 حصان 1197 سي سي 205 نيوتن أوتوماتيك
رينو كادجار E2

logo brand رينو كادجار E2

SUV/ Dynamic

مواصفات السيارة

130 حصان 1197 سي سي 205 نيوتن أوتوماتيك
رينو كادجار E1

logo brand رينو كادجار E1

SUV/ Vision

مواصفات السيارة

130 حصان 1197 سي سي 205 نيوتن أوتوماتيك
رينو كادجار 2021

logo brand رينو كادجار 2021

SUV/ Vision/2021

مواصفات السيارة

130 حصان 1197 سي سي 205 نيوتن أوتوماتيك